حوله ریسا قدرت شنوایی برخی از افراد را پایین آورد

نتایج نشان می‌دهد که دانش محیطی، اثربخشی درک شده مصرف‌کننده و تمایل به فداکاری تأثیرات قابل‌توجهی بر رفتار استفاده مجدد از حوله ریسا مسافران دارد.

علاوه بر این، یافته‌های مربوط به آگاهی محیطی نشان می‌دهد که سطوح بالای آگاهی محیطی می‌تواند به پر کردن شکاف نگرش رفتار کمک کند.

برای پر کردن شکاف بین نگرش و رفتار مسافران در استاده از حوله مسافرتی، مدیران باید راهبردهای ارتباطی را برای افزایش آگاهی و احساس مسئولیت در بین آنها ایجاد کنند.
سهم قابل توجهی در گرمایش جهانی به صنعت هتلداری نسبت داده می شود؛ حدود 75 درصد از اثرات منفی زیست محیطی ناشی از هتل ها ناشی از مصرف بیش از حد انرژی و منابع طبیعی است.

یکی از این نمونه ها می تواند انتشار آلاینده ها به طور مستقیم در هوا، آب و خاک باشد که به آلودگی محیط زیست کمک می کند با این حال، مسافران تمایل دارند نگرانی خود را برای محیط زیست به روش‌های مختلفی منعکس کنند، یکی از آنها ممکن است انتخاب اقامت در یک هتل سبز در حین سفر باشد.

حتی اگر مسافران نسبت به نگرانی های زیست محیطی بیشتر آگاه شوند و نگرش مثبتی نسبت به استفاده مجدد از حوله ها در طول اقامت خود در هتل داشته باشند، اقدامات آنها منعکس کننده این نگرش است

با توجه به این واقعیت که هر دو چارچوب نظری (یعنی ABC و KAB) اختلاف بین نگرش و رفتار را مورد بحث قرار می دهند، هر دو به این مطالعه مرتبط هستند.

مطالعه ما اولین مطالعه ای است که تمایل به فداکاری را به عنوان یک عامل مهم در زمینه اقتصاد دایره ای در نظر می گیرد.

از آنجایی که برنامه استفاده مجدد از حوله عامل اصلی دستیابی به پایداری است، مدیران می توانند این برنامه را اتخاذ کنند و از یافته های ما برای پر کردن شکاف بین نگرش و رفتار مسافران استفاده کنند.
علاوه بر این، این مطالعه مروری کوتاه بر اقتصاد دایره ای و برنامه های استفاده مجدد از حوله ارائه می دهد،این امر با توسعه یک مدل تحقیق دنبال شد.